Çankırı Müzesi

HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN. GEÇ)

1

Müze ve ören yerlerinde film ve fotoğraf çekim izni(ticari amaçlı)(Türk Vatandaşları için)

-Dilekçe

-Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması

-DÖSİMM’ce belirlenen ücretin Ziraat Bankasına    yatırılıp dekontunun müzeye getirilmesi.

15 Gün

Çekim İzni

(Amatör çekim, haber, Öğrenci)

- Dilekçe

-Nüfus Cüzdanı / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması

15 Gün

Yabancıların çekim izinleri

a)Bakanlığımız izni (ya da)

b)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılı izni

15 Gün

2

Define Kazısı İzin İşleri

Define Arama Yönetmeliği ((27.01.1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):

Bir ay

1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi

2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakat name, tüzel kişilere ait ise yetkili Organlardan alınacak muvafakat name

5-Define aranacak yer Müze tarafından incelendikten sonra uygun görülürse define kazısı yapılır. Kazı komisyon üyelerinin günlük harcırah bedelleri Ziraat Bankasına peşin yatırılır.

3

Devlet Konuklarına müze rehberliği

Bakanlığımız ya da Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yazılı talimatı

Ziyaret edilecek günde.

a)Müzenin Gezilmesi

(Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergeye göre müze ziyareti yapılır.)

b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge verilmesi

Dilekçe

Bir hafta

4

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (23.03.2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):
1- Başvuru dilekçesi
2-Nüfus cüzdan örneği
3-İkametgâh belgesi
4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı ve devlet malı niteliği taşıyan tarihi eserlerin emanet edilmesinde güvenilirliğini şüpheye düşüren suçlar gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge
5-Üç adet vesikalık fotoğraf
6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi
7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste
8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay.

15 Gün içinde inceleme yapılır, uygunsa defter parası dekontu ile evraklar Bakanlığa gönderilir.

5

Müze ve ören yerlerinde Eserlerin. Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması

Müzelerle, Müzelere Bağlı Birimlerde ve Ören yerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik gereği istenen belgeler

15 İş Günü

6

Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

1-Eser getiren kişinin nüfus cüzdanı ile birlikte müzeye müracaatı

2-Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair taşınır geçici alındı belgesi verilir.

3-Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra takip eden 3 aylık dönemde ödenek temini  için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.

7

Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti

 Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacıların ve yabancı basın mensuplarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Türk bilim insanlarının müracaatlarını Rektörlük kanalıyla Müze Müdürlüğüne yapmaları

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda Müzece belirlenen günde.

8

Arazi inceleme talepleri

Dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin tapu, çap, harita ve krokilerin eklenmesi

 15 gün

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Temel Hafriyatı(3.derece arkeolojik sit alanlarında sondaj)

1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )

30 Gün

2- Vaziyet Planı

3- Röperli Kroki

4- Çap

5- Varsa Kurul Kararı

6- Taahhütname

7- Vekâletname

8- Tapu Fotokopisi

9- Belediye Yazısı

10- İmar Durumu

10

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Ve Yakın Çevresi İle İlgili Her Türlü Başvuru

a) Taşınmazın inceleme nedenini içeren dilekçe(Şahıs veya kurumdan gelen)

b) Taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000’lik Kadastral Haritası

c) Taşınmazın tapu bilgileri

Müze İşlemleri 15 Gün

 
 
 
 
 
 

 

11

Ekspertiz

1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )

2- Çeki Listesi

3- Gümrük Müdürlüğünün Yazısı

4- Gümrük Beyannamesi Fotokopisi

5- Eşyanın Fatura Fotokopisi(varsa)

6-Eşyanın Renkli fotoğrafları

2 gün

3 gün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Staj

Resmi Staj(üniversite kanalıyla yapılır)

1- Dilekçe (İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne )

2- Öğrenci Belgesi

3- Staj Belgesi Formu ( Kendi Okulundan)

4- İkametgah Belgesi/ Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

5- Savcılıktan Sabıka Kayıt Belgesi

Staj bitiminden

sonra 15 güniçindeÜniversite-

ye gönderilir.
2 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Özel Müze Kurma Talebi

1- Dilekçe

Müze İşlemleri

15 gün içinde tamamlanıp Bakanlığa gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

2- Müze Olarak Kullanılacak Binanın 1/100

Ölçekli Planı.

3- Binanın Adresi İle Tapu Kaydı Veya İntifa,

İrtifak Hakkı Veya Kira Sözleşmesi Gibi Gibi

Haklarla En Az On Yıl Kullanma İznini Gösteren

Belge Örneği.

 

4- Mevcut Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Sıra

Numarası, Adı, Cinsi Ve Ölçülerini Belirtir

Bir Listesi.

 

5- Tüzel Kişilerin Yetkili Organlarından Alınmış

Karar Veya Onay .

 

 

 

 

14

Tescil Tespiti İçin

Eser tescilinin yapılması amacı ile Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır

15 ay

15

Kültür Varlığı Buluntusu Ve Koruması

Kültür varlığı buluntusu haberi ve koruması başvurusu için Müze Müdürlüğüne (acilse telefonla) dilekçe ile başvurulur

1 gün

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetinbelirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.

İlk Müracaat Yeri

:

Çankırı Müze Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

:

Ali ATMACA

İsim

:

M. Kemal KARATATAR

Unvan

:

Müze Müdürü

Unvan

:

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Adres

:

100. YIL KÜLTÜR MERKEZİ 2. KAT

Adres

:

100. YIL KÜLTÜR MERKEZİ

Telefon

:

0.(376) 213 02 04

Telefon

:

0.(376)213 15 08 – 213 40 47

Faks

:

0.(376 )212 25 63

Faks

:

0.(376) 213 12 76

E-Posta

:

cankirimuzesi@gov.tr

E-Posta

:

iktm18@gov.tr